Osoitteemme on  Lappajärvellä!

Toimin työfysioterapiassa asiantuntijana arvioimalla työntekijän fyysistä kuormittumista, ergonomiaa ja tutkin ja arvioin työntekijän fyysistä työ-ja toimintakykyä. Annan myös ohjausta ja neuvontaa oikeiden työtapojen ja liikkeiden sekä sopivien työasentojen valinnassa sekä ohjaan työntekijää tuki-ja liikuntaelinten terveyteen ja liikuntaan liittyvissä asioissa.

Työfysioterapeutin terveystarkastus

Työfysioterapeutin tekemä terveystarkastus sisältää asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn selvittelyn. Asiakkaan työtapojen vaikutuksen arviointi tuki- ja liikuntaelinten kuormi tukseen sekä asiakkaan motivoiminen toiminta- ja työkyvyn omatoimiseen parantamiseen.Fysioterapeuttinen tutkiminen sisältää kehon asennon, nivelliikkuvuuden, voiman, tasapainon, koordinaation tutkimisen sekä tarvittaessa lihaskunto-, kävely- ja polkupyöräergometritestien tekemisen. Omatoimisen harjoittelun ohjaus- ja seurantasuunnitelma. Aiemmin todetun työ- ja toimintakyvyn aleneman määrittelyn sekä kuntouttavien toimenpiteiden toteutumisen ja vaikutuksen seurannan. 

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksen tavoitteena on kartoittaa työolot ja työympäristö. Kartoitus toimii pohjana työterveyshuollon, tila-/ kaluste- ja työolojen suunnittelulle ja mahdollisille muutosehdotuksille. Työpaikkaselvitys tehdään usein yhteistyönä työterveyshuollon, työpaikan edustajien ja työsuojelun kesken.

Työpaikkakäynti

Työpaikkakäynnin tarkoituksena on antaa työtapoihin ja ergonomiaan liittyvää neuvontaa sekä suosituksia. Tavoitteena on, että työpisteen ergonomia tukee työntekijän hyvinvointia ja työn sujuvuutta. Lisäksi työntekijälle annetaan itsehoito-ohjeita tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Ergonomia-infot

Ryhmille järjestetään työpaikoilla ergonomia-infoja. Info-tilaisuuksissa osallistujat saavat tietoa mm. seuraavista asioista: ergonomian perusteet, työpisteiden säätöjen ja työvälineiden käyttö, tuki- ja liikuntaelimistölle turvalliset työasennot ja työliikkeet, tauotuksen ja taukoliikkeiden merkitys sekä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito.

Fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvonta

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella annetaan työntekijälle yksilöllisiä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito-ohjeita sekä neuvoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kuntotestaus

Kuntotestit suunnitellaan ja toteutetaan työntekijän/ ryhmän tarpeiden pohjalta, esimerkiksi osana laajempaa TYKY- projektia. Kuntotestin tarkoituksena on saada tietoa sen hetkisestä kunnosta , kehon palaiutumisesta sekä motivoida huolehtimaan omasta työkyvystä ja hyvinvoinnista. Kuntotestien perusteella voidaan antaa yksilöllisiä ohjeita työkunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Seurantatesteillä ja kyselyillä tuetaan pitkän aikavälin tavoitteita sekä saadaan arvokasta tietoa tulosten arvioimiseksi ja työterveyshuollon kehittämiseksi.

Koulutus/luennot

Työntekijöille ja työyhteisöille järjestetään luentoja ja koulutusta terveyteen, työkykyyn ja liikuntaan liittyen. Luennot voivat olla osana työpaikan laajempaa koulutuskokonaisuutta, esim. johtamiskoulutusta, uusien työntekijöiden perehdytystä tai työyhteisön kehittämistä. Asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden pohjalta rakennetaan innostava ja juuri kyseistä ryhmää koskettavaa koulutuskokonaisuus tai luento.

Liikunta- ja terveysneuvontaryhmät

Ryhmät ovat fysioterapeutin ohjaamia, ja ne toteutetaan osana yrityksen työkykyä ylläpitävää toimintaa. Kunkin ryhmän kanssa suunnitellaan yhdessä tuntien sisältö, tavoitteet ja toteutus. Tavoitteena on antaa osallistujille tietoa, taitoja ja kokemuksia, joiden pohjalta he pystyvät itse vaikuttamaan työkykyynsä ja terveyteensä. Ryhmissä panostetaan erityisesti motivointiin ja itsehoidon ohjaukseen.

Työfysioterapeutin lausunnot ja konsultointi

Työfysioterapeutti osallistuu työtilojen suunnitteluun ja muutostarpeiden arviointiin yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Työfysioterapeuttia voidaan konsultoida mm. uusien tilojen ergonomian suunnittelussa ja kalusteiden, työ- ja apuvälineiden sopivuuteen ja tarpeellisuuteen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä!